Warunki ochrony danych osobowych

I.

Przepis podstawowy

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest OBIS sro IČ 62415603 Novosibřinská 153, 190 16 Praga 21, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, Wstaw 32058 (dalej: „zarządca”).
 2. Dane kontaktowe administratora to: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Praga 21, tel. 602320630, e-mail info@carbedsforkids.eu

 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu podałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). f) RODO, Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora, realizacja zobowiązania prawne wobec państwa, wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 3. Brak / indywidualne automatyczne podejmowanie decyzji przez administratora w rozumieniu art.22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe: przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego). do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 3 lata, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 2. Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

W.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby: zajmujące się dostawą towarów / usług / realizacją płatności na podstawie umowy, świadczące usługi obsługi sklepu internetowego oraz inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego, świadczące usługi marketingowe.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

VI.

Przetwarzający dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez administratora, ale dane osobowe mogą przetwarzać w jego imieniu również następujący podmiot przetwarzający: dostawca usługi Mailchimp, lub innego dostawcy usług i aplikacji przetwarzających, które jednak nie są aktualnie używane przez administratora.

VII.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art.15 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art.17 RODO; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.
 2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone lub do sądu.

VIII.

Warunki ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

IX.

Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.