A személyes adatok védelmének feltételei

ÉS.

Alapvető rendelkezés

 1. A személyes adatok feldolgozója az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) 2016/679 (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerint az OBIS sro IČ 62415603 Novosibřinská 153, 190 16 Prague 21, bejegyezve a prágai Városi Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 32058. Bejegyzés (a továbbiakban: "ügyintéző").
 2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Prague 21, tel. 602320630, e-mail: info@carbedsforkids.eu

 3. Személyes adatok: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy meghatározott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több meghatározott fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy annak a természetes személynek a társadalmi identitása.
 4. Az adminisztrátor nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelés teljesítése alapján szerzett be: név és vezetéknév, e-mail cím, postai cím, telefonszám
 2. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka a következő: az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele alapján b) GDPR, az adminisztrátor 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogi kötelezettségének teljesítése c) a GDPR, az adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldésére) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. f) GDPR: Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen a kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) az Art. a) GDPR az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben, ha nem rendelnek el árut vagy szolgáltatást.
 2. A személyes adatok feldolgozásának célja: megrendelésének feldolgozása és az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adminisztrátor által történő teljesítés, teljesítés jogi kötelezettségek az állam felé, üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek.
 3. Az adminisztrátornak nincs / automatikus döntéshozatala a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV.

Adattárolási időszak

 1. Az ügyintéző megőrzi a személyes adatokat: az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti követelések érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig). a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezeljük.
 2. A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

BAN BEN.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik szerződés alapján áruk / szolgáltatások átadásában / fizetés teljesítésében vesznek részt, e-bolt üzemeltetési szolgáltatásokat és az e-bolt üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtanak, marketing szolgáltatásokat nyújtanak.
 2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek.

VI.

A személyes adatok feldolgozói

 1. A személyes adatok feldolgozását az adminisztrátor végzi, de a következő feldolgozók is feldolgozhatnak számára személyes adatokat: a Mailchimp szolgáltató, vagy egy másik szoftverszolgáltatás és -szolgáltató, amelyet azonban az adminisztrátor jelenleg nem használ.

VII.

Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Önnek: joga van hozzáférni személyes adataihoz a GDPR 15. cikke alapján, joga van a személyes adatok helyesbítéséhez a GDPR 16. cikke alapján, vagy a feldolgozás korlátozásai a GDPR 18. cikke alapján, joga van személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikke alapján; az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke szerinti kifogás joga, az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke alapján és az adatkezeléshez való hozzájárulás írásbeli vagy elektronikus úton történő visszavonásának joga az adminisztrátor e feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
 2. Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, vagy bírósághoz fordulhat.

VIII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.
 2. Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok tárolók papíralapú biztosítása érdekében.
 3. Az adminisztrátor kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

IX.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Ezeknek a feltételeknek az új verzióját közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg e feltételek új verzióját elküldjük Önnek az adminisztrátornak megadott e-mail címmel.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.