OBCHOWARUNKI DNI

firma handlowa OBIS sro

na podstawie: Uherská 635, 190 17 Praga 9 - Vinoř, idnumer identyfikacyjny: 62415603, numer VAT: CZ62415603, zzarejestrowana w prowadzonym rejestrze handlowym w sekcji C wstaw 32058 w Sądzie Miejskim w Pradze

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.carbedsforkids.eu.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki (dalejRegulamin") Spółki handlowe OBIS sro, na podstawie: Uherská 635, 190 17 Prague 9 - Vinoř, numer identyfikacyjny: 62415603 zzarejestrowana w prowadzonym rejestrze handlowym w sekcji C wstaw 32058 w Sądzie Miejskim w Pradze (dalej „sprzedawca") Regulowane są zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej:"Kodeks cywilny„) Wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, wynikające z umowy kupna lub na jej podstawie (zwane dalej„ umową ”).umowa kupna") Zawarta między sprzedawcą a inną osobą fizyczną lub prawną (dalejkupujący„) Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.carbedsforkids.eu (zwanego dalej „Stronie internetowej"), Za pośrednictwem interfejsu witryny internetowej (zwanej dalej"interfejs sklepu internetowego„).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, w których osoba, która zamierza dokonać zakupu od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania wolnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „konto użytkownika„). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru sprzedawca uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący ma swoje konto użytkownika dłużej niż 12 miesięcy nie korzysta, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być niedostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy, lub niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. W interfejsie internetowym sklepu znajdują się informacje o towarze, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz kosztach odesłania towaru, jeżeli towar ze swej natury nie może zostać odesłany pocztą. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.4.1. zamówiony towar (zamówiony towar jest „wstawiany” przez kupującego do elektronicznego koszyka na interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łączniezamówienie„).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, nawet w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów popełnionych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk „zakończyć zamówienie„. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie tego odbioru pocztą elektroniczną, na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako „adres e-mail kupującego„).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący zgadza się na użycie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru na podstawie umowy kupna kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

  • gotówką w siedzibie sprzedawcy pod adresem: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Prague 21 - Újezd nad Lesy;

  • za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

  • przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy nr 123-2724810227 / 0100, utrzymywany w Komerční banka as, oddział Praga 8 (dalej „konto sprzedawcy„);
  • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności;

  • bezgotówkowa karta płatnicza;

  • poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.

4.2. Wraz z ceną kupna kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art.4.6 Regulaminu dotyczące obowiązku wcześniejszej zapłaty ceny zakupu towaru.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest wg 14 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedawcy.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Nie stosuje się przepisów § 2119 par.1 Kodeksu Cywilnego.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeśli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnik podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiony przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesłany w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, która została zmodyfikowana zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego, z umowy kupna na dostawę szybko psujących się towarów i towarów, które zostało nieodwracalnie zmieszane z innym towarem po dostawie, z umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostawa w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył ich oryginał opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. ) dni od otrzymania towaru, aw przypadku gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków. Odstąpienie od umowy kupna może wysłać kupujący na adres siedziby sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy. info@carbedsforkids.eu.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna zostaje od początku anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy odstąpienia od umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób, w jaki sprzedawca otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupujący zapewnił przy zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, a kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy.

5.5. Sprzedającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone na towarze z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu.

5.6. W przypadku, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 par.1 Kodeksu Cywilnego, sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w każdym czasie, do momentu odebrania towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.

5.7. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa podarunkowa na taki prezent przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymał prezent.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. W przypadku, gdy rodzaj transportu jest umawiany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru i innych uprawnień kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały przez niego wydane.

7. PRAWA Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

7.1. Prawa i obowiązki kontrahentów w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, ze zmianami).

7.2. Sprzedawca odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad przy odbiorze. W szczególności sprzedawca odpowiada przed kupującym, że w chwili odbioru towaru przez kupującego:

7.2.1. towary mają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku umowy mają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towarów i na podstawie ich reklamy,

7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub konstrukcji zamówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub projekt został określony zgodnie z zakontraktowaną próbką lub wzorem,

7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, wymiarze lub wadze; oraz

7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że towar był wadliwy w chwili odbioru.

7.4. Sprzedawca jest zobowiązany do wadliwego wykonania, przynajmniej w takim zakresie, w jakim utrzymuje się zobowiązania z tytułu wadliwego działania producenta. W inny sposób kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli zgodnie z innymi przepisami okres, w którym towar może być używany, jest wskazany na sprzedawanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą zdatne do zwykłego użytku przez określony czas lub zachowają swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania praw wynikających z wadliwego wykonania lub okres gwarancji nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może używać wadliwego towaru.

7.5. Postanowienia art.7.2 Regulaminu nie dotyczą towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, towaru używanego z wadą odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem towaru, że towar ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.

7.6. Prawa z odpowiedzialności za wady towaru przysługują sprzedawcy. Jeżeli jednak w potwierdzeniu sprzedawcy dotyczącym zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu przepisów § 2166 Kodeksu Cywilnego) do naprawy zostanie wskazana inna osoba, która jest bliżej miejsca sprzedającego lub kupującego, kupujący wykonuje prawo do naprawy kto jest wyznaczony do wykonania naprawy. Z wyjątkiem przypadków, gdy do wykonania naprawy zgodnie ze zdaniem poprzednim wyznaczona jest inna osoba, sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w zakresie świadczonych produktów lub usług, lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia kupującemu, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żąda kupujący; oraz potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez sprzedającego do wykonania naprawy.

7.7. Kupujący może w szczególności skorzystać z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady towaru, w szczególności osobiście pod adresem Novosibřinská 153, 190 16 Prague 21 - Újezd nad Lesy, telefonicznie pod numerem +420602320630 lub e-mailem pod adresem info@carbedsforkids.eu.

7.8. Kupujący informuje sprzedawcę, jakie prawo wybrał, po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieodwracalna.

7.9. Jeżeli towar nie posiada właściwości określonych w art. 7 ust. 2 Regulaminu, kupujący może żądać dostawy nowego towaru bez wad, o ile nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać jedynie wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może on właściwie użytkować towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej ilości wad. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może zażądać stosownego rabatu. Kupującemu przysługuje rozsądna zniżka, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towaru, a także jeśli sprzedawca nie zapewni środka naprawczego w rozsądnym terminie lub jeśli zorganizowanie środka naprawczego spowodowałoby znaczne trudności dla kupującego.

7.10. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować procedura reklamacyjna sprzedawcy.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Obsługa reklamacji Konsumentów prowadzona jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego info@carbedsforkids.eu. Sprzedawca prześle informację o załatwieniu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

8.4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 Maj 2013 r. W sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Udzielanie zezwoleń na handel jest wykonywane w ramach swoich kompetencji przez właściwe biuro ds. Zezwoleń handlowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Obowiązek udzielenia kupującemu informacji w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej "Rozporządzenie RODO„) W związku z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu wykonania umowy kupna, negocjacji umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wypełnienia zobowiązań publicznoprawnych sprzedającego, sprzedawca dokonuje za pomocą specjalnego dokumentu.

10. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

10.1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb., O niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego) z późniejszymi zmianami, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego na adres elektroniczny. lub numer telefonu kupującego. Sprzedawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą specjalnego dokumentu.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. Plików cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu w serwisie internetowym i wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania tzw. Plików cookies na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

11. DOSTAWA

11.1. Może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail kupującego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli relacja ustanowiona umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że relacja podlega prawu czeskiemu. Wybór prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie pozbawia konsumenta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, od których nie można odstąpić w drodze umowy, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy:

Adres pocztowy: OBIS sro, Novosibřinská 153, 190 16 Praga 21 - Újezd nad Lesy, adres e-mail info@carbedsforkids.eu, telefon +420602320630.

W Pradze w dniu 10.10.2020 r

Zdeněk Kořínek, CEO OBIS sro