Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosťou OBIS sro IČO: 62415603, so sídlom Uhorská 635, 190 17 Praha 9 (ďalej ako "predávajúci").

1 Záruka za akosť

1.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

1.1.1 má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania také vlastnosti, potom také, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúceho a / alebo výrobcu;

1.1.2 sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;

1.1.3 je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

1.1.4 vyhovuje vec požiadavkám právnych predpisov.

1.2 Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontrolovať preberané tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

1.3 kupujúci je povinný pri prevzatí od prepravcu riadne skontrolovať stav preberaného tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov podľa prepravného listu.

2 Spôsob uplatnenia reklamácie

2.1 Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej ako "reklamácie") Musí byť uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

2.2 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni v sídle predávajúceho.

2.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu.

2.4 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby, ktorá je na to určená v príslušnom záručnom liste a / alebo v príslušnom daňovom doklade, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

2.5 Kupujúci je povinný pri reklamácii doložiť dátum kúpy daného tovaru, a to najmä predložením príslušného daňového dokladu a / alebo záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.

2.6 Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny daného tovaru.

3 Lehoty pre uplatnenie a vybavenie reklamácie

3.1 Poskytol Ak predávajúci nad rámec zákonných povinností (najmä zákonné lehoty) záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, ak záručný list alebo zmluva neustanovuje inak.

3.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý je uvedený v daňovom doklade alebo na záručnom liste či inom takom dokumentu.

3.3 Záručná lehota pre spotrebiteľov činí pre nový tovar 24 mesiacov.

3.4 Predávajúci poskytuje záruku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom (tj. Pre podnikateľov), v prípade, že je to u daného tovaru výslovne uvedené.

3.5 U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vád len do dátumu vyznačenom na obale takéhoto tovaru, ak je táto lehota kratšia ako lehota uvedená v ods. 3.3 tohto reklamačného poriadku.

3.6 Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že je na tovar vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.

3.7 Ak reklamuje kupujúci tovar oprávnene, nebeží lehota na reklamáciu po dobu, po ktorú je tovar v oprave, a kupujúci ho nemôže užívať.

3.8 Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristika vytýkané vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

3.9 Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.

3.10 V prípade vyriešenia reklamácie výmenou tovaru nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia, ale pokračuje plynutie lehoty reklamovaného tovaru.

4 Výnimky zo zodpovednosti za vady

4.1 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:

4.1.1 ak je vada na tovare v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny;

4.1.2 je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením tovaru;

4.1.3 vada na tovare vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým používaním alebo ak to vyplýva z povahy veci;

4.1.4 ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v dobe prevzatia tovaru kupujúcim;

4.1.5 mechanické poškodenie tovaru;

4.1.6 vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

4.1.7 prevedenie nekvalifikovaného zásahu či zmena parametrov;

4.1.8 používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je predajcom alebo výrobcom určené;

4.1.9 poškodenie v dôsledku vyššej moci;

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Vo vzťahu k splneniu povinnosti podľa § 14 zákona č. 634/1992 Zb. predávajúci informuje kupujúceho o možnosti využiť pre prípadné mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.coi.cz), ktorá je autorizovaným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vedeným na zozname Európskej komisie.

účinnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 12. októbra 2020.