Panaszos eljárás

Ez a panasztételi eljárás az OBIS sro IČO: 62415603, székhelye: Uherská 635, 190 17 Prága 9 (a továbbiakban:eladó“).

1 Minőségi garancia

1.1 Az eladó azt válaszolja a vevőnek, hogy az áru kézhezvétele után nincs hibája. Az eladó különösen felelős a vevővel szemben, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette a terméket:

1.1.1 a termék rendelkezik a felek által elfogadott jellemzőkkel, és megállapodás hiányában olyan jellemzőkkel, mint amelyeket az eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyekre a vevő az áru jellegére, valamint az eladó és / vagy a gyártó reklámjára tekintettel számított;

1.1.2 a dolog alkalmas az eladó által a használatra kijelölt célra, vagy amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják;

1.1.3 a dolog megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van-e;

1.1.4 megfelel a jogszabályok követelményeinek.

1.2 Az eladó személyes átvételét követően a vevő köteles ellenőrizni a beérkezett árukat, azok teljességét és sértetlen csomagolását.

1.3 Vevő köteles a fuvarozó kézhezvétele után a fuvarlevél szerint a beérkezett áruk állapotát, teljességét és sértetlen csomagolását megfelelően ellenőrizni.

2 A panasz benyújtásának módja

2.1 A vevő jogai a hibás teljesítéssel szemben (a továbbiakban:panasz“) A jelen Panaszszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

2.2 A vevőnek joga van panaszt benyújtani az eladóhoz bármelyik telephelyén, az eladó székhelyén.

2.3 Az eladó köteles biztosítani a panaszok befogadására jogosult alkalmazott jelenlétét a teljes üzemidő alatt.

2.4 A vevőnek joga van panaszt benyújtani az erre a célra kijelölt személynél a vonatkozó jótállási jegyen és / vagy a vonatkozó adóügyi dokumentumban, ha a kijelölt személy az eladónál vagy a vevőhöz közelebb található.

2.5 A vevő panasz esetén köteles dokumentálni az áru vásárlásának dátumát, különösképpen a vonatkozó adóigazolás és / vagy garanciakártya, vagy más hiteles módon.

2.6 A vevőnek nincs joga igényt benyújtani a múltban állított hibára, ha ésszerű kedvezményt biztosítottak számára az áruk vételárából.

3 A panaszok igénylésének és rendezésének határideje

3.1 Ha az eladó a törvényi kötelezettségeken (különösen a törvényes határidőkön) túl minőségi garanciát nyújtott, akkor alkalmazását a jelen Panaszszabályok szabályozzák, hacsak a garanciakártya vagy a szerződés másként nem rendelkezik.

3.2 A panasz benyújtásának határideje az áru vevő általi kézhezvételének napján kezdődik, amelyet az adóigazolás, a jótállási jegy vagy más ilyen dokumentum tartalmaz.

3.3 Az új termékek fogyasztói jótállási ideje 24 hónap.

3.4 Az eladó garanciát vállal a vevőnek, aki nem fogyasztó (azaz vállalkozóknak), ha ezt kifejezetten megfogalmazzák az áruk esetében.

3.5 Fogyasztási cikkek esetében a vevő a hibák jogát csak az ilyen termékek csomagolásán feltüntetett dátumig gyakorolhatja, amennyiben ez az időszak rövidebb, mint az (1) bekezdésben meghatározott időszak. 3.3 ezen panaszeljárás.

3.6 A vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül követelni az árut, miután megtudta, hogy az áru hibás. Az eladó nem felelős a kár mértékének növeléséért, ha a vevő az árut használja, bár tud a hibáról.

3.7 Ha a vevő jogszerűen panaszkodik az árukra, a panaszok időtartama nem fut le azon időszak alatt, amely alatt az áruk javítás alatt állnak, és a vevő nem tudja felhasználni.

3.8 Az eladó köteles a panaszról haladéktalanul, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül dönteni. A hiba szakszerű felméréséhez szükséges időt ez az időszak nem tartalmazza. Az eladó köteles írásbeli visszaigazolást kiadni a vevőnek, amelyben fel kell tüntetni a panasz időpontját és helyét, az állítólagos hiba jellemzőit, a panasz kezelésének előírt módját és a vevő tájékoztatását a rendezéséről. A panaszokat, beleértve a hibák kiküszöbölését, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kell rendezni, hacsak az eladó és a vevő nem állapodik meg hosszabb időszakban. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek számít. Az eladó köteles írásban megerősíteni a vevőnek a panasz kezelésének módját és annak időtartamát. A vevő nem jogosult az eladó beleegyezése nélkül megváltoztatni a reklamáció egyszer választott módját, kivéve azt a helyzetet, amikor a választott megoldási módot egyáltalán vagy időben nem lehet megvalósítani.

3.9 Ha a panaszt megalapozottnak ismerik el, a vevőnek joga van a panasz alkalmazásával összefüggő, szándékosan felmerült költségek megtérítésére.

3.10 A panasznak az áruk cseréjével történő megoldása esetén a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának új időszaka nem telik el, de az igényelt áruk időszaka folytatódik.

4 Kivételek a hibákért való felelősség alól

4.1 Az eladó nem felel a hibákért a következő esetekben:

4.1.1 ha az áru az átvételkor hibás, és a vételárban kedvezményt állapítanak meg ilyen hiba esetén;

4.1.2 a vevő okozza és nem megfelelő használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, a vevő beavatkozása vagy az áru mechanikai károsodása okozta;

4.1.3 az áru hibáját a rendes használat okozta kopás okozta, vagy ha ez a dolog természetéből következik;

4.1.4 ha az árut felhasználták, és a hiba megfelel annak a használatnak vagy elhasználódásnak a mértékével, amely az árunak volt az áru vevő általi átvételének idején;

4.1.5 áruk mechanikai károsodása;

4.1.6 a hibát az áruk szakszerűtlen telepítése, kezelése, működtetése vagy gondatlan elhanyagolása okozta;

4.1.7 minősítés nélküli beavatkozás végrehajtása vagy a paraméterek megváltoztatása;

4.1.8 az áruk használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg hőmérsékletüknek, poruknak, páratartalmuknak, a környezet kémiai és mechanikai hatásainak, amelyet az eladó vagy a gyártó határoz meg;

4.1.9 vis maior károk;

5. Záró rendelkezések

5.1 Törvény 14. §-a szerinti kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a 634/1992. Az eladó tájékoztatja a vevőt arról a lehetőségről, hogy a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóságot (www.coi.cz) igénybe veheti a fogyasztói jogviták esetleges peren kívüli rendezésére, amely az Európai Bizottság által fenntartott bejelentett szerv a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére.

Hatékonyság

Ezek a panaszszabályok 2020. október 12-én lépnek hatályba.